L’anunci de la Seguretat Social indicant que donarà la baixa mèdica als treballadors que s’hagin de quedar a casa, per indicació sanitària, per possible coronavirus, encara que no s’hagin infectat amb la finalitat de garantir la protecció de les persones treballadores durants aquests períodes d’aïllament”, es considerarà una “incapacitat temporal derivada d’una malaltia comuna” és valora com una mesura insuficient per part de  la Intersindical-CSC.

Des del sindicat republicà es considera que, per una banda, la determinació discrecional per part de la Seguretat Social i el Ministerio de les circumstàncies en que unes malalties i unes mesures preventives són susceptibles de ser considerades incapacitat temporal genera un greuge comparatiu en relació a altres situacions i vulnera el dret a la salut, posant-lo per sota de criteris empresarials i de producció.  Per altra banda la Intersindical-CSC considera que actualment ja no té sentit la separació de malalties professionals i malalties comunes, donat que amb el canvi de models productius esdevé molt difícil, subjectiu i discrecional la determinació dels condicionants que porten a una o altra tipologia, de manera que davant de situacions iguals.

Per aquest motiu des de la Intersindical-CSC reclamem que es posi en primer lloc la importància de la salut de les persones eliminant la diferenciació de malalties entre professionals i comuns i s’estableixi, normativament, que totes les situacions i mesures preventives que impedeixin dur a terme l’activitat professional siguin considerades incapacitat temporal.  En ambdues situacions caldria garantir percebre la totalitat de les retribucions a càrrec del sistema públic.

Finalment considerem que els centres de treball han de facilitar a les persones treballadores tota la informació específica per a cada tipologia de centre de treball i assumir els costos de les mesures preventives ja siguin de tipus fungible o estructural.

Font:

Intersindical - Confederació Sindical Catalana